1. Tên dự án:
Dự án Timezone Game
2. Địa chỉ:
Việt Nam
3. Chủ đầu tư:
Công ty CP Tư vấn đầu tư giải trí VI
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng, nội thất, cơ điện.
1. Name of project:
Project of Timezone game
2. Address:
Viet Nam
3. Investor:
VI entertainment investment consultancy
JSC.
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MEP
Bài viết trước đó BỆNH VIỆN YHCT SAO PHƯƠNG ĐÔNG
Bài viết sau đó CHUỖI NHÀ HÀNG CỔNG VÀNG