1. Tên dự án:
Dự án Timezone Aeon Mall Hà Đông.
2. Địa chỉ:
Aeon Mall Hà Đông – Phường Dương
Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
3. Chủ đầu tư:
Công ty CP Tư vấn đầu tư giải trí VI
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng, nội thất, cơ điện.
1. Name of project:
Project of Timezone Aeon Mall Ha Dong
2. Address:
Aeon Mall Ha Dong – Duong Noi Ward,
Ha Dong District, Hanoi City
3. Investor:
VI entertainment investment consultancy
JSC.
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MEP
Bài viết sau đó CAFÉ STARBUCKS KEANGNAM