1. Name of project:
Project of KFC Viet Nam
2. Address:
Viet Nam
3. Investor:
KFC co., LTD
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit -out
1. Tên dự án:
Dự án chuỗi nhà hàng KFC Việt Nam
2. Địa chỉ:
Việt Nam
3. Chủ đầu tư:
Công ty TNHH KFC Việt Nam
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất.
Bài viết trước đó CHUỖI RẠP CHIẾU PHIM BETA