I. Café Starbucks 
   Địa chỉ: TP Hà Nội
   Hạng mục Nam Tân thực hiện: Hoàn thiện xây dựng và nội thất.

I. Starbucks coffee – 32 Duy Tan
   Address:  Ha Noi CITY.
   Items Constructed by Nam Tan: Fit-out

Bài viết trước đó CHUỖI KHU VUI CHƠI JUMP ARENA
Bài viết sau đó CHUỖI RẠP CHIẾU PHIM BETA