Skip to main content

CHAPEL CAFE

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

CHAPEL CAFE

SỐ 8 TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Dự án liên quan