Skip to main content

CAFE STARBUCKS DUY TÂN

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

CAFE STARBUCKS DUY TÂN

32-34 DUY TÂN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Dự án liên quan